top of page

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności skierowana jest do użytkowników strony internetowej 

https:// klimsystem.pl W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich, jeżeli użytkownik chce skorzystać z formularza kontaktowego. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WM (ogóle rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. Polityka prywatności to właściwy dokument do spełnienia obowiązków informacyjnych, wynikających z RODO, w którym informujemy, kto jest Administratorem danych osobowych, jakie ma prawa osoba pozostawiająca swoje dane osobowe, oraz w jakim celu gromadzimy dane osobowe

 

I. Administrator danych i kontakt do niego:

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu, jest P.P.H.U "KLIM SYSTEM" Grzegorz Skowronek

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 11

58-260 Bielawa

Nip: 8821049075

Tel: 798 786 281.

e-mail biuro@klimsystem.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora, można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych osobowych.

 

II. Zakres zbieranych danych:

a. Serwis umożliwia Państwu kontaktowanie się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego i przekazanie mu Państwa danych identyfikacyjnych – kontaktowych a także związanych z treścią wiadomości.

b. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

– imię

– adres

– adres-email

– numer telefonu.

 

III.  Źródło danych:

a. Jeżeli kontaktowali się Państwo z Administratorem , dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Państwa.

b. Jeżeli Państwa dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

 

IV. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

a. Udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Państwa zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. „a” i „f” RODO).

b. Zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit „f” RODO).

c. Związanym z realizacją i wykonywaniem umowy zawartej z Administratorem danych, prowadzenia działalności usługowej oraz prowadzenia korespondencji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit „f” RODO).

d. Związanym z wykonywaniem obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze danych w związku ze współpracą (art. 6 ust. 1 lit „c” RODO)

e. Ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit „f” RODO).

 

V. Prawo do wycofania zgody:

a. Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Państwem.

 

VI. Prawo do wycofania zgody:

a. Podanie danych przez Państwa w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, lecz niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenia sprawy.

 

VII. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Mają Państwo prawo:

a. Żądać od Administratora wglądu do Państwa danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15RODO).

b. Żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważą Państwo, iż dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

c. Żądać od Administratora usunięcia danych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym( (art. 17 RODO).

d. Żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODOD) – np. gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe, wówczas możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

e. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

f. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (ar. 7, ust.3 RODO)

g. Wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. Odbiorcy Państwa danych osobowych:

a. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem osób upoważnionych, podmiotów przetwarzających oraz, gdy odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymywania, na mocy przepisów prawa. Ponadto, Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi informatyczno–serwisowe, kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty.

b. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

c. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowania decyzji, w tym profilowanie.

 

IX. Odbiorcy Państwa danych osobowych:

a. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron związanych z jej realizacją.

 

X. Odbiorcy Państwa danych osobowych:

a. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 

XI. Odbiorcy Państwa danych osobowych:

a. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

b. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez nieuprawione osoby danych osobowych przesłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

c. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności, stosuje się postanowienia Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązujące u Administratora.

bottom of page